Παράταση για τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων

Παράταση για τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να δημιουργεί συνέργειες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και να εξερευνεί νέες λύσεις που να καλύπτουν ανάγκες και προτεραιότητες της πόλης σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Ξ 2η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων πήρε παράταση με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Η παράταση ισχύει μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00.

Αντίστοιχα η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω πρόσκλησης μετατίθεται για την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του ΣυνΑθηνά, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων να υποβάλουν υποψηφιότητα για λήψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στον Δήμο Αθηναίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει προτάσεις που εντάσσονται, ενδεικτικά, στις κάτωθι προτεινόμενες θεματικές
κατηγορίες δράσεων:
• Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο (δράσεις που κάνουν περισσότερο προσβάσιμο κάποιον δημόσιο χώρο της πόλης, αστικός εξοπλισμός, φωτισμός, αστικές καλλιέργειες, πάρκα
γειτονιάς)
• Προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος (δράσεις για την ανάδειξη της διαπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης, εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις, νέες υπηρεσίες για τους
επισκέπτες της πόλης)
• Πολιτιστικές δράσεις γειτονιάς (χορωδίες, θεατρικές ομάδες, λέσχες βιβλίου, λέσχες φωτογραφίας, ομάδες δημιουργίας εικαστικών έργων, παραγωγή και προβολή ταινιών,
δημιουργική απασχόληση παιδιών)
• Δράσεις αθλητισμού, υγείας και ευεξίας (δημιουργία ερασιτεχνικών αθλητικών ομάδων, διοργάνωση αθλητικού γεγονότος στη γειτονιά, εκγύμναση στον δημόσιο χώρο, δράσεις για
την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα υγείας)
• Δράσεις κατά των διακρίσεων (δράσεις ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων, την ισότητα των φύλων, τις εξαρτήσεις, τα Αμεα, την αστεγία, την
υποστήριξη ευάλωτων ομάδων)
• Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
• Δράσεις τεχνολογίας και κοινωνικής καινοτομίας
• Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, μείωση σπατάλης τροφίμων, αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
δημιουργική ανακύκλωση)
• Καθαρισμός και ανάδειξη επιφανειών-προσόψεων κτιρίων (καταπολέμηση του φαινομένου της οπτικής ρύπανσης, δράσεις γύρω από τη θεματική street art).
Επιπλέον προτάσεις για δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις παραπάνω ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν ως υποψήφιες στον βαθμό που:
– Παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο προς την πόλη και τις γειτονιές στις οποίες θα υλοποιηθούν.
– Έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε βιώσιμα εγχειρήματα με διαρκή οφέλη για όσους συμμετέχουν σε αυτήν και για τις τοπικές κοινότητες της πόλης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και σε ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων με έδρα εντός του δήμου Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, και οι νομικές μορφές σχημάτων και ατομικών επιχειρήσεων. Σωματεία και Σύλλογοι μπορούν να συμμετέχουν υπό την προϋπόθεση ότι
μπορούν να συμβληθούν με την ΕΑΤΑ με σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να τιμολογήσουν με παραστατικό παροχής υπηρεσιών. Υποψηφιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν
να καταθέσουν άτυπες ομάδες ενεργών πολιτών οι οποίες αναπτύσσουν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής στις γειτονιές τους, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συμπράξεις επαγγελματιών που
θέλουν να οργανώσουν μια δράση στην πόλη, κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.
Μέσα από τις αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να προκύπτει η τυχόν εμπειρία, το προφίλ και δυνατότητα των υποψήφιων φορέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στα ζητούμενα της
πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα δύνανται να συμπεριληφθούν δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται στην πόλη της Αθήνας, στον βαθμό που αυτές μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω
για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς και τις προδιαγραφές της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία πρόταση στην παρούσα πρόσκληση.
Φορείς που υπέβαλαν φάκελο συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2921/ΕΥΥΑΠ 2671/ 27.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων (ΑΔΑ:ΨΘ5ΕΟΡΙΝ-ΕΙ5) αλλά δεν προκρίθηκαν οι προτάσεις τους προς χρηματοδότηση, δύναται
να συμμετάσχουν.
Φορείς που χρηματοδοτήθηκαν κατά την ανωτέρω πρόσκληση, δεν δύνανται να συμμετάσχουν με νέα πρόταση στην παρούσα πρόσκληση.

 

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται εδώ έως την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.00  

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο