Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ “συνΑθηνά”

Η πλατφόρμα
Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποστηρίζεται από τον Δήμο Αθηναίων (στο εξής: ο “Φορέας”) και έχει σκοπό, αφενός να αποτελέσει πλατφόρμα για την φιλοξενία και προβολή πληροφοριών σχετικά με τις συλλογικές δράσεις που οργανώνουν οι ομάδες πολιτών της Αθήνας και αφετέρου να παράσχει εν γένει υποστήριξη των δράσεων αυτών μέσω εργαλείων σύνδεσής τους με άλλες ομάδες, φορείς και τις υπηρεσίες του Φορέα.
Η λειτουργία και η ευθύνη του διαδικτυακού τόπου διέπεται αποκλειστικά από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου αποδέχονται την δεσμευτικότητα των παρόντων όρων χρήσης, τόσο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Φορέα, όσο και ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται για τους ίδιους, αλλά και για τρίτους. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, καθώς και με τα συναλλακτικά ήθη του Διαδικτύου (lex internetica) και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης του Φορέα σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με τις ειδικότερα ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Φορέα να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου αλλά και που απλώς τον επισκέπτονται αναγνωρίζουν ότι διάβασαν τους παρόντες όρους, συμφωνούν με αυτούς και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων όρων χρήσης νοούνται ως:
α) Ομάδες πολιτών: κάθε ένωση κατοίκων του Δήμου Αθηναίων – με ή χωρίς νομική προσωπικότητα – που δραστηριοποιείται έμπρακτα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.
β) Δράση ομάδας πολιτών: προγραμματισμένη συλλογική ενέργεια που διοργανώνεται από ομάδα πολιτών σε συγκεκριμένα καθοριζόμενο χρόνο και τόπο ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, με σεβασμό της κείμενης νομοθεσίας και χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικής φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, υγείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου.

Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Μέσω του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ο Φορέας παρέχει “Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας”, κατά τον ορισμό που προβλέπεται για τον όρο αυτόν από το π.δ. 131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003), επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω υπηρεσιών στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επιβάλλει ο νόμος. «Αποδέκτες των υπηρεσιών» αυτών είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τις χρησιμοποιεί, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει πρόσβαση σε αυτές. Συγκεκριμένα παρέχονται στους αποδέκτες υπηρεσίες φιλοξενίας και απλής μετάδοσης συνισταμένων στην αποθήκευση και τη μετάδοση πληροφοριών παρεχομένων από τους αποδέκτες της υπηρεσίας σχετικά με την καλλιτεχνική δραστηριότητά τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 (“Απλή μετάδοση”) του π.δ. 31/2003, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του Φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο Φορέας παροχής υπηρεσιών:
α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,
β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και
γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.
Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδομένων πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη μετάδοση.
Δεν θίγεται δε η δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στον φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 (“Φιλοξενία”) του ιδίου π.δ. ορίζεται ότι σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταµένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχοµένων από ένα αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται µετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι:
(α) ο Φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγµατικά ότι πρόκειται για παράνοµη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζηµιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνοµη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή
(β) ο Φορέας παροχής της υπηρεσίας, µόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.
Τέλος, το άρθρο 14 (“Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου”) του π.δ. 131/2003 ανακεφαλαιώνει ορίζοντας ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν, για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που µεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες.
Ως εκ τούτου, ο Φορέας διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους αντίστοιχους εξυπηρετητές (servers) και μεταδίδονται στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας είναι προσβάσιμη η υπηρεσία του στο κοινό, εκτός εάν λάβει μια συγκεκριμένη και ορισμένη ειδοποίηση για παράνομο περιεχόμενο, κατά τους όρους που ειδικότερα προβλέπονται παρακάτω, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να αποσύρει το παράνομο περιεχόμενο. Κάθε χρήστης ο οποίος διαπιστώνει την ανάρτηση παρανόμου περιεχομένου στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο οφείλει να επικοινωνεί με τους διαχειριστές αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση synathina@cityofathens.gr
Στο πλαίσιο της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, ο Φορέας και οι Διαχειριστές (moderators) που ο ίδιος θα καθορίσει με σχετική απόφαση του υπεύθυνου συντονισμού ομάδων πολιτών του Δήμου Αθηναίων, έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
Για την χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή δηλαδή λογισμικού. Ο Φορέας δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία του εκάστοτε λογισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ευθύνη για τα σχόλια
Ο Φορέας παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναρτούν σχόλια, για τα οποία είναι απολύτως υπεύθυνοι οι ίδιοι. Ωστόσο, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής των σχολίων σε περίπτωση που οι σχολιαστές δεν τηρούν τους παρακάτω όρους χρήσης.
Όταν χρησιμοποιείται χώρος του διαδικτυακού τόπου για τη μετάδοση ειδήσεων, δηλαδή πληροφοριών (“περιεχόμενο”) για πραγματικά περιστατικά που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αρχές:
α) η δημοσιοποίηση πρέπει να αφορά όλη την αλήθεια, χωρίς διαστρέβλωση, αλλοίωση ή παρουσίαση επιλεκτικών στοιχείων από την μεταδιδόμενη είδηση,

β) η ακρίβεια της είδησης πρέπει να ελέγχεται πριν την μετάδοση, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως η διασταύρωση των πληροφοριών με την συλλογή των στοιχείων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές, ανεξάρτητες μεταξύ τους, πηγές,

γ) όταν η είδηση ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υπόληψη ενός προσώπου, τη μετάδοσή της θα πρέπει να συνοδεύει πλήρης παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων που θεμελιώνουν την ακρίβειά της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί με θεμιτά και νόμιμα μέσα – διαφορετικά η δημοσιοποίηση της είδησης πρέπει να αποφεύγεται,

δ) η είδηση (πληροφορία για πραγματικό περιστατικό) πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια από το σχόλιο του ιστολόγου (ερμηνείες, εκτιμήσεις, κριτικές, χαρακτηρισμοί),

ε) ο τίτλος του κειμένου πρέπει να αντιστοιχεί με το περιεχόμενο του (αρχή της σχετικότητας τίτλου – είδησης)

στ) η χρήση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων να γίνεται με ακρίβεια, αναφορά στην πηγή –εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν χορηγηθεί υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας- και μνεία στις επιστημονικές μεθόδους με τις οποίες εκπονήθηκαν.

ζ) η είδηση πρέπει να μεταδίδεται ανεπηρέαστα από προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές, φιλοσοφικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του χρήστη – αυτές τις εκφράζει στο πλαίσιο του σχολιασμού ή της κριτικής του,

η) εφόσον υπάρχουν περισσότερες εκδοχές ή απόψεις για ένα πραγματικό περιστατικό, πρέπει να εκτίθενται όλες ή έστω οι πιο αντιπροσωπευτικές από αυτές, για την πληρότητα της κάλυψης.

Όταν χρησιμοποιείται χώρος του διαδικτυακού τόπου για σχολιασμό και κριτική γεγονότων, προϊόντων οι χρήστες και οι σχολιαστές θα πρέπει να σέβονται:

α) το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή την μη ενοχοποίηση πριν την αμετάκλητη καταδίκη κάποιου για ένα αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο,

β) τους ανήλικους, τους ηλικιωμένους, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας, εφόσον αυτές οι ιδιότητες είναι γνωστές στο σχολιαστή,

γ) τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης.

2.8.3. Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την οξεία κριτική και την ειρωνεία, όχι όμως και την εξύβριση, την δυσφήμηση, την συκοφαντική δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου. Η χρήση έργων λόγου και τέχνης τρίτων προσώπων (“περιεχόμενο”) επιτρέπεται εφόσον γίνεται για λόγους ενημέρωσης, τεκμηρίωσης ή σχολιασμού επί των ίδιων των έργων. Η χρήση τέτοιων έργων (“περιεχομένου”) πρέπει πάντα να γίνεται με απόλυτο σεβασμό των όρων που προβλέπονται σε τυχόν άδειες ανοικτού κώδικα που συνοδεύουν το έργο και σε κάθε περίπτωση, η χρήση πρέπει να :

α) συνοδεύεται από μνεία στον δημιουργό και τον παραγωγό του έργου και αν αυτοί δεν είναι γνωστοί με link στην πηγή από όπου ο ιστολόγος εντόπισε το έργο,

β) να μην παρακωλύει την κανονική εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση του έργου εκ μέρους του δημιουργού ή του παραγωγού,

γ) να μην αλλοιώνει την ακεραιότητα του έργου, δημιουργώντας εσφαλμένη εντύπωση για το περιεχόμενο ή την ποιότητά του.

2.8.4. Ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλοι, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα

Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλους, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων με τρόπο που να οδηγεί σε παραπλάνηση των αναγνωστών ή σε εκμετάλλευση της φήμης αυτών των γνωρισμάτων για την άγρα αναγνωστών.

2.8.5. Ανωνυμία
Η ανωνυμία είναι δικαίωμα των χρηστών του διαδικτύου το οποίο διασφαλίζει περιβάλλον προωθημένης ελευθερίας έκφρασης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η χρήση της για την αποποίηση ευθύνης για παράνομες πράξεις είναι καταχρηστική. Η άρση της ανωνυμίας, ωστόσο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από επέμβαση αρμόδιων κρατικών αρχών. Η ανωνυμία πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή ως επιλογή ενός γράφοντος και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αρνητικής κριτικής από τους επωνύμως συμμετέχοντες, σε καμία περίπτωση. H αποκάλυψη πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου (π.χ. επάγγελμα, διεύθυνση, χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, παλαιότερο ή παράλληλο ψευδώνυμο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, καταγωγή κλπ) αποτελεί παραβίαση της επιλογής του για ανωνυμία και είναι εξίσου κατακριτέα με την αποκάλυψη του ονόματός του.

2.8.6. Απόρρητο της επικοινωνίας
Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ανάρτηση σχολίων και κειμένων, εφόσον γίνεται: α) με πρόθεση μυστικότητας και β) έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας, καλύπτονται από το απόρρητο της επικοινωνίας. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επικοινωνίας καλύπτονται επίσης από το απόρρητο και η διαχείρισή τους επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους (hypertext links).
Οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν σε αυτά υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στις οποίες περιέρχεται ο χρήστης εφόσον τις επιλέξει, απομακρυνόμενος από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. H τοποθέτηση τέτοιων συνδέσμων που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, όπου ενδεχομένως είναι τοποθετημένα προστατευόμενα μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή νομολογία, δεν αποτελεί αναπαραγωγή, ούτε παρουσίαση του έργο στο κοινό, ούτε καθίσταται με αυτόν τον τρόπο το έργο προσιτό στο κοινό. Συνεπώς δεν αποτελεί από μόνη της πράξη που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από συνταγματικές διατάξεις και από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Επομένως ο υπερσύνδεσμος αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μία πληροφορία, η οποία παρέχεται, μεταξύ άλλων, από τους δημιουργούς του κάθε προφίλ και ουδεμία ευθύνη του Φορέα υπάρχει για το περιεχόμενο των τρίτων παραπεμπόμενων ιστοσελίδων.
3. Τα δικαιώματα των χρηστών
3.1. Οι χρήστες έχουν άδεια χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, απολαμβάνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνον για: α) σκοπούς προώθησης των μη κερδοσκοπικών δράσεων των ομάδων πολιτών και β) για ενημέρωσή τους σχετικά με τις εν λόγω δράσεις. Οι χρήστες που εκπροσωπούν ομάδες πολιτών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν λογαριασμό ομάδας πολιτών ύστερα από την καταχώριση μίας (1) τουλάχιστον “δράσης ομάδας πολιτών”, κατά τον ορισμό του άρθρου 1 των παρόντων όρων χρήσης.
3.2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο μόνον εφόσον δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κι εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό. Δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο εφόσον δεν διαθέτουν εξουσία ανάρτησής του στο Διαδίκτυο και σε τέτοιες περιπτώσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, σε περίπτωση που ο θιγόμενος κινήσει διαδικασίες εναντίον τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Φορέα για συμμόρφωση σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Η ενεργός συμμετοχή χρήστη με την ανάρτηση υλικού προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό του παρόντος κανονισμού λειτουργίας και ειδικώς του παρόντος όρου.
3.3. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που θα ανεβάζουν οι χρήστες ελεύθερα και χωρίς άλλη διατύπωση, για σκοπούς προώθησης του διαδικτυακού τόπου.
3.4. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν.2225/1994 κλπ).
3.5. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
4. Οι υποχρεώσεις των χρηστών
4.1. Η υπηρεσία της απλής πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο προσφέρεται σε κάθε χρήστη, τηρουμένων των παρόντων όρων χρήσης.
4.2. Η υπηρεσία καταχώρησης “δράσης ομάδας πολιτών”, κατά την ανωτέρω έννοια, παρέχεται μόνο στους λογαριασμούς των ομάδων πολιτών, οι οποίες οφείλουν κατά την υποβολή αίτησης καταχώρησης να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες όρους χρήσης.
4.3. Η εγγραφή των ομάδων πολιτών γίνεται με συμπλήρωση των στοιχείων τους στα σχετικά πεδία του διαδικτυακού τόπου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποστολή ενός κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Οι ομάδες πολιτών υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στο Φορέα οποιαδήποτε χρήση του κωδικού τους από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια του δικαιούχου ή κάθε άλλη παραβίαση του λογαριασμού τους. Παράλληλα οφείλουν να διασφαλίζουν την έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης του διαδικτυακού τόπου.
4.4. Οι ομάδες πολιτών είναι απολύτως υπεύθυνες για την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν ως προς τις δράσεις που αναρτούν, καθώς και για την έκβαση των δράσεων αυτών. Ο Φορέας παρέχει μόνο την φιλοξενία των στοιχείων που αναρτούν οι ομάδες πολιτών, χωρίς να φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων ή για την ομαλή ή αναμενόμενη ή επιτυχή έκβαση των δράσεων.
5. Διαδικασία αναφοράς για κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου
5.1. Κάθε χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να αναφέρει τυχόν προβλήματα σχετικά με την κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου, όπως λ.χ. ανακριβή στοιχεία για δράσεις, παράβαση των παρόντων όρων χρήσης κλπ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση synathina@cityofathens.gr. Στην έννοια της κακής χρήσης του διαδικτυακού τόπου δεν περιλαμβάνονται τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διοργάνωση κάποιας δράσης ή άλλες ενστάσεις για την ίδια την λειτουργία της εκάστοτε ομάδας πολιτών.
5.2. Ο Φορέας δεν διαθέτει προληπτική ευθύνη για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, ούτε υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης τυχόν ανακριβών πληροφοριών ή άλλων περιπτώσεων κακής χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Εφόσον όμως λάβει μια αναφορά για κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου, έχει την υποχρέωση να εξετάσει το πρόβλημα και, κατά περίπτωση, να αναλάβει μέτρα για την αποκατάστασή του, εφόσον υπάρχει η σχετική πρακτική δυνατότητα.
5.3. Η αναφορά για κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να περιέχει σαφή στοιχεία για το πρόβλημα και ιδίως να υποδεικνύει την ακριβή ιστοθέση που αυτό παρουσιάζεται. Ανώνυμες αναφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.
5.4. Σε περίπτωση που ο Φορέας διαπιστώσει σημαντικό αριθμό βάσιμων αναφορών εναντίον χρήστη του διαδικτυακού τόπου, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη, αφού πρώτα τον καλέσει να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με τα καταγγελλόμενα.
5.5. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους απλούς χρήστες όσο και τους χρήστες – εκπροσώπους ομάδων πολιτών, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.
Τα δικαιώματα του Φορέα
Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου και επωνυμιών
Οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα και τα ονόματα χώρου αποτελούν περιουσιακά αγαθά του Φορέα, ο οποίος επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών του.
Δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων
Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από λογισμικό τρίτων φορέων), πηγαίου κώδικα, κειμένων, εικονιδίων, καθώς και η διάταξη του συνόλου της ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό αγαθό του Φορέα. Ως προς τη βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου, ο Φορέας αποτελεί “κατασκευαστή βάσης δεδομένων” με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επιτρέπεται ωστόσο η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών (περιεχομένου) της βάσης δεδομένων, στο πλαίσιο του Ν.3448/2006 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2003/98 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
Δικαιώματα διαγραφής λογαριασμού
Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με κάθε θεμιτό και πρόσφορο τεχνικά μέσο την παροχή των υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους παρόντες όρους λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας. Δεν έχει όμως αντίστοιχη υποχρέωση διακοπής, καθώς δεν προβλέπεται κανόνας εκ των προτέρων διαρκούς επιτήρησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά ex post facto επέμβασης σε περιπτώσεις αναφοράς, κατά τους όρους της παρ. 5. Σε κάθε περίπτωση, πριν την διαγραφή λογαριασμού ακολουθείται η υποχρέωση κλήσης του χρήστη σε προηγούμενη έκθεση των απόψεών του.
Ο χρήστης που επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του, αποστέλλει σχετικό e-mail στο synathina@cityofathens.gr με θέμα «Διαγραφή λογαριασμού» από το mail που έχει δηλώσει κατά την διάρκεια της εγγραφής και οι διαχειριστές (moderators) διαγράφουν τον λογαριασμό μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.
7. Προστασία προσωπικών δεδομένων
7.1. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την προώθηση και προβολή των δράσεων ομάδων πολιτών και ως εκ τούτου δεν αποσκοπεί στην συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”). Ωστόσο, ο Φορέας ενδέχεται να επεξεργάζεται όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του. Στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την είσοδο και την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα και οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας για πρώτη φορά θα οριστεί ένα μόνιμο «cookie» (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα για την προσωποποίηση αυτής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης του διαδικτυακού τόπου και χωρίς τα cookies, αλλά πιθανώς με μειωμένη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Για την μεταβολή των ρυθμίσεων cookies, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης (browser).
7.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 7.1. διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Φορέα. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Φορέας έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.
7.3. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Φορέα. Προς τούτο, ο Φορέας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και
στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. Ο Φορέας απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2472/1997.
7.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Φορέα με e-mail και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο Φορέας απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από τον Φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7.5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 7.3. και 7.4. το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να υποβάλλει μέσω e-mail synathina@cityofathens.g στον Φορέα καταγγελία στην οποία να αναφέρει: (α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής, (β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκονται αυτά αναρτημένο, (γ) στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
7.6. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους συνδρομητές όσο και τους απλούς χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.
8. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς
8.1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
8.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με το Φορέα εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο γραπτό μέσο. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα.
8.3. Εναλλακτικά, κάθε τυχόν άμεσα θιγόμενος από τις υπηρεσίες του Φορέα διαθέτει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος διαμεσολαβεί για την επίλυση του σχετικού προβλήματος. Σχετική καταγγελία μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση symparastatis@cityofathens.gr
8.4. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: synathina@cityofathens.gr
9. 1. Το σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες “Αbout” και “Βlog” αποτελεί προϊόν διανοίας των συντακτών της ομάδας των διαχειριστών του συνΑθηνά. Τα κείμενα αυτά είναι ελεύθερα αναδημοσιεύσιμα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε φορά που αναδημοσιεύονται γίνεται αναφορά του τόπου προέλευσης. δηλαδή παραπομπή στο www.synathina,gr.
9.2. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες “Ομάδες” και “Δράσεις” αποτελούν προϊόν διανοίας των χρηστών της ιστοσελίδας του συνΑθηνά. Για την αναδημοσίευσή τους προτείνεται η προηγούμενη επαφή με την εκάστοτε ομάδα που προέβη στη σχετική δημοσίευση. Τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών βρίσκονται καταχωρημένα στην κατηγορία “Οι ομάδες”.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο