Εκπαιδευτικό Εργαστήριο δικτύωσης και ανάπτυξης στρατηγικών ενδυνάμωσης στο προσφυγικό

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο δικτύωσης και ανάπτυξης στρατηγικών ενδυνάμωσης στο προσφυγικό

Τριήμερο εργαστήριο στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων για στελέχη που εργάζονται στο πεδίο και έχουν άμεση επαφή με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής, εργασιακής ένταξης και νομικής συμβολής.   

Τριήμερο εργαστήριο στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων για στελέχη που εργάζονται στο πεδίο και έχουν άμεση επαφή με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής, εργασιακής ένταξης και νομικής συμβολής.

Το εργαστήριο διάρκειας 20 ωρών απευθύνεται σε στελέχη τα οποία εργάζονται στο πεδίο και έχουν άμεση επαφή με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής, εργασιακής ένταξης και νομικής συμβολής.

Εκπαιδευτές

Θάλεια Δραγώνα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ

Περιγραφή

Η δικτύωση των οργανισμών αποτελεί σήμερα απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη τους και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικά των προσφύγων, ιδιαίτερα όσο οι ανάγκες αυτών για εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη γίνονται περισσότερο επιτακτικές. Η δικτύωση των οργανισμών που ασχολούνται με το προσφυγικό προϋποθέτει την προαγωγή τους σε ανοικτά συστήματα που ενθαρρύνουν την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον και τη συμμετοχή τόσο των στελεχών τους όσο κα των εξυπηρετούμενων στη λήψη αποφάσεων.

Η δικτύωση περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας που φέρνουν κοντά στελέχη από διαφορετικούς οργανισμούς και ενδεχομένως με διαφορετικές οπτικές, επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, ώστε να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην προαγωγή της ένταξης των προσφύγων

Η διεργασία αυτή είναι συνεργατική και προωθεί την αλλαγή μέσα από την ανταλλαγή και ανάπτυξη κοινού οράματος, αξιών και αρχών, τη διαφάνεια στην επικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η μετάβαση όμως από το εσωτερικό ενός οργανισμού σε ένα δίκτυο οργανισμών με ισότιμες σχέσεις και διαφάνεια στην επικοινωνία μπορεί ορισμένες φορές να βιώνεται ως απειλητική για την ισορροπία των ατόμων, των ομάδων και των συστημάτων καθώς αποτελεί κυρίως μία ψυχοκοινωνική διεργασία που λειτουργεί σε δυο επίπεδα: α) στο επίπεδο του κάθε οργανισμού (κοινωνικό επίπεδο), επιδρώντας στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, στην οργανωτική δομή, στην κουλτούρα, στους κανονισμούς και στις εσωτερικές διαδικασίες και β) στο επίπεδο των στελεχών (ψυχικό επίπεδο), επιδρώντας στις απόψεις, στις πεποιθήσεις, στις προσδοκίες, στις ιδέες, στους φόβους, στο άγχος, στον τρόπο σκέψης και στους μηχανισμούς άμυνας των ανθρώπων που αποτελούν κάθε οργανισμό και καλούνται να συνεργαστούν και να δικτυωθούν με άλλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνει υπόψη τόσο τους παραπάνω παράγοντες όσο και τις δυο βασικές αρχές της συστημικής σκέψης που επιτρέπουν την κατανόηση, την ανάλυση και την σύνθεση των αλληλεξαρτήσεων και των αλληλεπιδράσεων με άλλους[i]. Οι αρχές αυτές είναι η έμφαση στην ομαδική μάθηση και στην κατανόηση των «βαθειά παγιωμένων παραδοχών, γενικεύσεων, αντιλήψεων και οπτικών, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε».

Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης

Σκοπός της παρούσας εκπαίδευσης είναι η προαγωγή νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και η απομάθηση (de-learning) παλαιών πρακτικών, προκειμένου κάθε μέλος να υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στις προκλήσεις και τις προοπτικές της δικτύωσης.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω:

α) ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών και κατ’ επέκταση των οργανισμών για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη δικτύων

β) κατανόηση του ρόλου κάθε οργανισμού στη δημιουργία δικτύων ειδικά σε συνθήκες άμεσης παρέμβασης

γ) κατανόηση της διαχείρισης της πολυπλοκότητας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού

Ο παραπάνω σκοπός και στόχοι γίνονται αντιληπτοί από τους συμμετέχοντες με την αξιοποίηση βιωματικών εργαλείων και άλλων μεθόδων και μέσων που αξιοποιούν την εμπειρία μέσα από μια κριτική σκοπιά. Έμφαση στη διεργασία αυτή δίνεται στους μηχανισμούς άμυνας που επηρεάζουν τη διεργασία της αλλαγής και της μετάβασης σε ένα δίκτυο και λειτουργούν ως «μανδύας» προστασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη κριτική και αμφισβήτηση, όπως και στους οργανωσιακούς φραγμούς που αφορούν στον σκοπό, στη δομή, στα μέσα, στην κουλτούρα και στην ιεραρχία κάθε οργανισμού και τον κατακερματισμό που ενδέχεται να οδηγεί στην ανυπαρξία συνέργειας και σε μονοδιάστατες προσεγγίσεις.

Επίσης αξιοποιείται η μέθοδος της συν-εκπαίδευσης στελεχών από διαφορετικούς οργανισμούς με στόχο την προαγωγή ενός μοντέλου ανάπτυξης και αλλαγής. Η μέθοδος της συν-εκπαίδευσης συνεισφέρει:

 • στην υιοθέτηση θετικής στάσης για δικτύωση
 • στην αλλαγή τυχόν δυσλειτουργικών παραδοχών της μίας επαγγελματικής ομάδας προς την άλλη,
 • στην ανταλλαγή εμπειριών
 • στη δημιουργία δικτύου ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων
 • στην υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης και πρακτικής
 • και στην ανάπτυξη κοινού οράματος.

Παράλληλα μέσα από συνεδρίες σε μικρές ομάδες και σύντομες διαλέξεις αναλύονται ζητήματα όπως:              

 • Αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ επαγγελματιών                                          
 • Εποπτεία στο προσφυγικό -Δευτερογενές τραύμα σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής
 • Πρόληψη του burn out
 • Συστήματα υποστήριξης και δικτύωση εντός και εκτός οργανισμών
 • Δικτύωση φορέων και συνηγορία στις πολιτικές για το προσφυγικό
 • Δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών (followup)

Επιλογή Συμμετεχόντων

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν έως 20 άτομα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε στελέχη φορέων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα CuringtheLimbo, προκειμένου να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ των φορέων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27/6 από τις 11.00-19.00, την Παρασκευή 28/6 από τις 09.00-17.00 και το Σάββατο 29/6 από 10.00 – 14.00, στις εγκαταστάσεις του Σεράφειου του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη). 

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα. 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο