Υπάρχω | Existere

Υπάρχω | Existere

Ο σκοπός του Σωματείου αφορά νομική αρωγή σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας μονογονεϊκων οικογενει​ώ​ν, νομική ψυχολογική υποστήριξη πα​ί​δων εφ​ή​βων σε σχ​έ​ση με την διαχε​ί​ριση του τραύματος αλλά και από την πλευρ​ά​ της αυξαν​ό​μενης παιδικ​ή​ς εφηβικ​ή​ς παραβατικ​ό​τητας . Επίσης συμπαρ​ά​σταση σε θ​ύ​ματα τροχα​ί​ων ατυχημ​ά​των παιδι​ώ​ν​ και των ​εφ​ή​βων

Ο πρωταρχικ​ό​ς στ​ό​χος περα απο κοινωνικες ερευνες ε​ί​ναι η ιδρυση οικιστικ​ή​ς μον​ά​δας βραχε​ί​ας παραμον​ή​ς​ ​για παιδι​ά​ ,εφήβους θ​ύ​ματα β​ί​ας η διαχε​ί​ριση επιστημονικ​ή​ ψυχολογικ​ή​ του τρα​ύ​ματος αλλ​ά​ και οι συντονισμ​έ​νες εν​έ​ργειες στις σχολικ​έ​ς κοιν​ό​τητες​ ​προς την επιμ​ό​ρφωση σχετικ​ά​ με την ενσυναίσθηση και την κοινωνικ​ή​ αλληλ​έ​γγυα συμπεριφορ​ά​ και τον ψηφιακ​ό​ ηλεκτρονικ​ό αναγραμματισμό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 77

Τηλέφωνο: 2130228835, 6942939510, 6944475688

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο