20.04.2022

Διαγωνισμός Ανοιχτής Σχεδίασης Εξοπλισμού Δημοσίων Χώρων

Open Calls
Δημόσιος Χώρος
Οικονομία
Παιδί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Τουρισμός
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Διαγωνισμός Ανοιχτής Σχεδίασης Εξοπλισμού Δημοσίων Χώρων

Deadline: 30/09/2015

Το ΕΠΙ.νοώ–ΕΜΠ σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΕΛ/ΛΑΚ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα καινοτόμα συστήματα και αντικείμενα ανοιχτής σχεδίασης που μπορούν να παραχθούν τοπικά   – “Openly Designed | Locally Produced”.

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συστημάτων και αντικειμένων που στοχεύουν στη βελτίωση του δημόσιου χώρου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τη χρήση ελεύθερα διαμοιραζόμενης πληροφορίας τόσο ως προς το υλικό (υλισμικό) όσο και ως προς το λογισμικό τους.

Αντικείμενο και κατηγορίες διαγωνισμού Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες επεμβάσεων στο δημόσιο χώρο θα επιλεγούν έως δέκα (10) έργα που θα χρηματοδοτηθούν με 2000-4000 ευρώ.

Γενικός Υπαίθριος Αστικός Εξοπλισμός: (π.χ. παγκάκια, σήμανση, στέγαστρα, στάσεις, κιόσκια πώλησης ειδών, αντικείμενα σχολικού περιβάλλοντος).

“Έξυπνος” Δημόσιος Φωτισμός: Φωτισμός δημοσίων χώρων είτε με πρόταση νέου αυτόνομου φανοστάτη, είτε με παρέμβαση σε κάποια υπάρχουσα αστική δομή. Ο έξυπνος χαρακτήρας μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς αισθητήρες με συστήματα μέτρησης (πχ. ατμοσφαιρικής ποιότητας, φωτορύπανσης, ηχορύπανσης, κίνησης, wifi, κλπ).

Έπιπλα Εσωτερικών Δημοσίων Χώρων: Εξοπλισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. έπιπλα γραφείου, καρέκλες, φωτιστικά, κρεμάστρες-καλόγεροι, αντικείμενα σχολικού περιβάλλοντος).

 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να υποβάλουν προτάσεις σε περισσότερες της μιας κατηγορίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2015, οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τις 30/10/2015.

 

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα τα παρακάτω πεδία:

α) προφίλ υποψηφίων όπως: ατομικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, τόπος μόνιμης διαμονής) ηλεκτρονική διεύθυνση ακαδημαϊκή κατάρτιση(τίτλος πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές, ειδίκευση κλπ.) ερευνητική ομάδα στην οποία πιθανό να ανήκει εργασιακή εμπειρία επιπλέον πεδίο στο οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να περιλάβουν επιπλέον στοιχεία που θεωρούν χρήσιμα στη διαμόρφωση του προφίλ τους αναφορικά με τον διαγωνισμό θεματική ενότητα που εντάσσεται η εργασία κατηγορία στην οποία υποβάλλουν την πρότασή τους

β) Ηλεκτρονικό φάκελο με τα αρχεία που περιγράφονται παρακάτω

γ) Περιγραφή εργασίας. Η περιγραφή πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βασική ιδέα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Τίτλος πρότασης Σύντομη περιγραφή πρότασης στην οποία θα καταδεικνύονται: Τεχνικά στοιχεία πρότασης – Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών. Σκοπός και χρήση. Πιθανά στοιχεία καινοτομίας. Ποιες ανάγκες καλύπτει και ποια προβλήματα επιλύει.

Οφέλη από την ανοιχτότητα της συγκεκριμένης πρότασης- Σύντομη τεκμηρίωση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της  πρότασης. Ύπαρξη ανάλογων λύσεων και σε τι διαφέρουν από την προτεινόμενη.

Παραδοτέα του διαγωνισμού Σε ψηφιακό φάκελο σε μορφή PDF οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Σκίτσα της κεντρικής ιδέας. Κατόψεις, όψεις, τομές των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, (ενδεικτικά κλίμακες 1:20-1:10), καθώς και σχέδια λεπτομερειών, (ενδεικτικά κλίμακες 1:5-1:2).

Σχέδια παραλλαγών της κατασκευής. 3 Εικόνες που θα δείχνουν το σχέδιο σε περιβάλλον χρήσης [ανάλυσης 300dpi, ελάχιστη διάσταση 1920χ1080 και μέγιστο μεγέθος αρχείου 5mb]. 3 Εικόνες που θα δείχνουν το σχέδιο σε χρήση [ανάλυσης 300dpi, ελάχιστη διάσταση 1920χ1080 και μέγιστο μεγέθος αρχείου 5mb]. Αξονομετρικές ή προοπτικές αναπαραστάσεις της κατασκευής.

Κείμενο περιγραφής της πρότασης. Λίστα υλικών, πηγές προμήθειας και κόστος αυτών (σε μορφή spreadsheet).

Μία ψηφιακή σελίδα A3 (pdf) που θα περιέχει συνοπτικά το σύνολο της ιδέας με επιλεγμένο υλικό από τα παραπάνω σε ελεύθερη σύνθεση. Τα παραπάνω σχέδια και αρχεία θα είναι ψηφιοποιημένα σε μορφή jpg ή pdf.

Βασικές αρχές σχεδιασμού Βασικές αρχές των προτάσεων θα πρέπει να είναι: ανοικτή σχεδίαση η οικονομία κατασκευής η  αντοχή στο χρόνο αντοχή σε βανδαλισμούς [ειδικά για τα σχέδια εξωτερικών χώρων] το χαμηλό κόστος συντήρησης η ευκολία κατασκευής η πληρότητας των οδηγιών κατασκευής η χρήση υλικών που να είναι διαθέσιμα τοπικά η διάθεση των παραγομένων για χρήση και αναπαραγωγή μέσα από τη χρήση αδειών Creative Commons {CC BY-SA}.

Ανάλογα παραδείγματα: www.opendesk.ccdesign.okfn.orgopendesigncontest.org & The Open Design Definition

 

Αξιολόγηση:

Κάθε πρόταση θα κριθεί ανεξάρτητα, από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης και τον τελικό προϋπολογισμό με βάση την εκτίμηση τους για το κόστος του προτεινόμενου έργου.

Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η πρόταση θα αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.

H διαδικασία του διαγωνισμού θα επιβλέπεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία αποτελείται από τους: Λεωνίδας Κουτσουμπός (Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ) Σωτήρης Παπαντωνόπουλος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) Πάνος Δραμυτινός (designer) Θανάσης Μπάμπαλης (designer) Θανάσης Δεληγιάννης (Συντονιστής δράσεων Open Hardware, ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές του ανθρωποκεντρικού  σχεδιασμού και θα αξιολογηθούν με τα  παρακάτω κριτήρια: Την ωριμότητα και πρωτοτυπία της εργασίας. Τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Το κόστος κατασκευής και συντήρησης.

Την αντοχή στην δημόσια χρήση. Κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της  πρότασης.

Τη δυνατότητα συμβολής στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών αναφορικά με τον τομέα εφαρμογής της πρότασης.

Τη δυνατότητα επαναληψιμότητας, μαζικής παραγωγής και ομότιμης παραγωγής.

Κοινωνική χρησιμότητα και βελτίωση του δημόσιου βίου.

Συμμετέχοντες Ενδεικτικά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν: μεμονωμένοι ερευνητές ερευνητικές ομάδες φοιτητές, μεμονωμένα ή σε ομάδες ομάδες από συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ομότιμης παραγωγής, της οικολογίας ανοιχτού κώδικα, συνεργατικής κατασκευής κ.α. (hackerspaces, fablabs κλπ.).

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙ.νοώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο