COM_IE_NOT_SUPPORTED

H Athens Comics Library, η 4k architects σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen συνδιοργανώνουν ένα εργαστήριο αρχιτεκτονικής και comics για όλους.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο φέρνει κοντά διαφορές τέχνες και τεχνικές. Έρευνα, αφήγηση, αρχιτεκτονική και comics συνθέτουν τον καμβά για μια συζήτηση για το ρόλο των κτιρίων και των μνημείων στη δημόσια αστική ζωή. Το εργαστήριο που θα ολοκληρωθεί σε 2 συναντήσεις περιλαμβάνει διαλέξεις, ξεναγήσεις και βιωματικές ασκήσεις δημιουργίας comics. Με αφορμή τον ένα χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης υπό τη διαχείριση του Impact Hub Athens, συνδημιουργούμε ιστορίες με αφετηρία την ιστορική Φωκίωνος Νέγρη.
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 16:00 η ώρα, Δημοτική Αγορά Κυψέλης:
Εισαγωγή στο εργαστήριο και ξενάγηση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στη συνέχεια στη Φωκίωνος Νέγρη με σκοπό να δουν οι συμμετέχοντες τα κτίρια και τα μνημεία, ως μέσα επικοινωνίας και ως αφηγήσεις.
Κυριακή 13 Οκτωβρίου, 16:00 η ώρα, Δημοτική Αγορά Κυψέλης:
Μύηση στην Τέχνη των comics και στα μυστικά́ της μέσα από τις πόλεις.
Από́ τη Λιμνούπολη μέχρι την Gotham και από́ τη Νέα Υόρκη του Spider-Man ως τις φουτουριστικές πόλεις των manga, οι πόλεις δεν είναι απλώς σκηνικό́ στις ιστορίες comics. Είναι μέρος της πλοκής, χαρακτήρες τόσο ζωντανοί́ όσο και οι πρωταγωνιστές, και διαμορφώνουν την εξέλιξη της ιστορίας, την ανάπτυξη των χαρακτήρων, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της ιστορίας.
Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια, έχουν έτσι όλα τα εφόδια για να φτιάξουν τη δική́ τους ιστορία σε μορφή́ comics, όπου η πόλη και τα κτίριά της θα είναι οι βασικοί́ χαρακτήρες.
Σχετικά με τους συνδιοργανωτές Athens Comics Library και 4k architects.
Η βιβλιοθήκη Athens Comics Library αποτελεί την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη comics στην Ελλάδα. Στους χώρους της διοργανώνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, εκπαιδευτικούς, αλλά και επαγγελματίες κεφαλαιοποιώντας την δεκάχρονη εμπειρία της ιδρυτικής της ομάδας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση της γλώσσας των comics.
Η αρχιτεκτονική ομάδα 4k architects διαχειρίζεται με την ίδια προσέγγιση την αρχιτεκτονική σύνθεση, από τη μεγάλη κλίμακα στη μικρή. Σε αυτή τη δημιουργική αναζήτηση η σύγχρονη σκέψη υποστηρίζεται από τη βαθειά γνώση και εμπειρία του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα. Το 2016 οι αρχιτέκτονες 4κ διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το αρχιτεκτονικό τριήμερο Arch Points, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία για την προβολή της δραστηριότητας των νέων αρχιτεκτόνων στην Αθήνα.
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων!
Δεσμευτική δήλωση συμμετοχής στο
[email protected]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stadtgeschichten mitgestalten
Die Athens Comics Library, die 4k architects organisieren in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Athen einen Architektur- und Comic-Workshop.
Dieser Workshop vereint eine Vielzahl von Künsten und Techniken. Recherche, Geschichtenerzählen, Architektur und Comics bilden den Rahmen für eine Diskussion über die Rolle von Gebäuden und Denkmälern im öffentlichen Stadtleben. Der Workshop wird an 2 Tagen mit Vorträgen, Führungen und experimentellen Comic-Übungen durchgeführt. Anlässlich des einjährigen Bestehens der Dimotiki Agora in Kipseli gestalten wir gemeinsam unter der Leitung von Impact Hub Athens Geschichten, die auf der historischen Straße Fokionos Negri basieren.
Mittwoch, 9.Oktober, 16:00 Uhr, Dimotiki Agori Kipselis:
Einführung in den Workshop und Führung durch die Dimotiki Agora in Kipseli und anschließend durch Fokionios Negri, um die Gebäude und Denkmäler als Kommunikationsmittel und Erzählungen zu erfassen.
Sonntag, 13.Oktober, 16:00 Uhr, Dimotiki Agori Kipselis:
Einstieg in die Kunst des Comics und seiner Geheimnisse durch die Städte.
Von Limtown bis Gotham und von Spider-Man`s New York bis zu den futuristischen Städten der Mangas sind Städte Städte nicht nur Kulissen für Comic-Geschichten. Sie sind Teil der Handlung, Charaktere so lebendig wie die Protagonisten und prägen die Entwicklung der Geschichte, die Entwicklung der Charaktere und schaffen die Atmosphäre der Geschichte.
Die Teilnehmer haben dann alle Werkzeuge, um ihre eigene Geschichte in Form von Comics zu kreieren, in denen die Stadt und ihre Gebäude die Hauptfiguren sein werden.
Über die Mitorganisatoren Athens Comics Library und 4k architects
Die Athener Comics-Bibliothek ist die erste Comics-Leihbibliothek in Griechenland. Es werden Bildungsworkshops für Schüler aller Schulstufen, für Lehrer und für Fachleute organisiert. Dabei wird auf die zehnjährige Erfahrung des Gründungsteams bei der Gestaltung und Umsetzung von Bildungsprogrammen in Comic-Sprache zurückgegriffen.
Das Architektenteam 4k architects verwaltet mit dem gleichen Ansatz die architektonische Zusammensetzung, von der großen Skala bis zum kleinen. Bei dieser kreativen Suche wird das moderne Denken durch das tiefe Wissen und die Erfahrung von Constantine Decavallas unterstützt. Im Jahr 2016 organisiert das Architektenteam 4k Architects zum ersten Mal in Griechenland die dreitägigen Arch Points, eine Initiative zur Förderung der Tätigkeit junger Architekten in Athen.
Begrenzte Teilnehmerzahl!
verbindliche Anmeldung unter
[email protected]Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call