COM_IE_NOT_SUPPORTED

Γιορτάζουμε 2 χρόνια λειτουργίας & με πολλή χαρά σας προσκαλούμε όλους στο #NGO_FAIR που διοργανώνει το HIGGS την Κυριακή 08 Οκτωβρίου!
Ημερομηνία: Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2017
Ώρες: 10:30 - 16:15
Χώρος: HIGGS |Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο, Τ.Κ. 18345|
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας? Θα μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας, θα σας δείξουμε τι έχει να σας προσφέρει το HIGGS & θα γιορτάσουμε μαζί σας τα 2 χρόνια προσφοράς μας στο ελληνικό οικοσύστημα των #ΜΚΟ!
Επίσης, ειδικά για αυτή την ημέρα, 22 #ΜΚΟ συμμετέχουσες στα προγράμματά μας, διοργανώνουν στο HIGGS μοναδικές βιωματικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους με πολλές εκπλήξεις!
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα & ελάτε στις δράσεις που σας ενδιαφέρουν! https://goo.gl/yVPG8V
Τι χρειαζόμαστε από εσάς? Μόνο το χαμόγελο & την πιο θετική σας διάθεση!
Εάν χρειαστείτε κάποια επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στο 211 4116300 ή στο [email protected]! Σας περιμένουμε!

 

      ΕΙ΢ΟΔΟ΢  (ισόγειο)  Ιδρυτικόσ Δωρθτισ      NGO FAIR – 2 ΧΡΟΝΙΑ HIGGS!  ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΩΝ  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  12:00-14:00 "Γνωρίςτε το κινθτό πλυντιριο αςτζγων του Ithaca Laundry!"  Point  (ισόγειο)      Ithaca Laundry  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-12:00 "Σχεδιάηω και καταςκευάηω ςε 3 διαςτάςεισ με το 3D Printer & το PancakeBot των Athens Makerspace!”   12:15-13:00 "Σϊηοντασ μια ηωι" - βιωματικι δράςθ πρϊτων βοθκειϊν   Athens Makerspace  Ζλλθνεσ Διαςϊςτεσ - Rescue.gr   13:15-14:15 "Παντομίμα" Τα Παιδιά τθσ Άνοιξθσ   14:30-15:30 "Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςτο Διαδίκτυο", διαδραςτικι ομιλία  15:45-16:15 “Πολυαιςκθτικά εργαςτιρια ανάγνωςθσ”     Σφλλογοσ Σχολείων Κοινότθτασ Βικιπαίδειασ Ελλάδασ   Διαβάηω για τουσ άλλουσ  1          Incubator (ισόγειο)  Ιδρυτικόσ Δωρθτισ      NGO FAIR – 2 ΧΡΟΝΙΑ HIGGS!  ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΩΝ  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-12:15 Ζκκεςθ Ηωγραφικισ Θλιαχτίδα Κριτθσ   11:00-12:15 Ζκκεςθ φωτογραφίασ και παρουςίαςθ εργαλείων ιπποκομίασ    12:30-13:30 "Legends of Disability". Παίηουμε μαηί και γνωρίηουμε 100+ ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ που άλλαξαν τον κόςμο!   13:45-15:15 "Δθμιουργιματα-Κοςμιματα"  με ςπουδαςτζσ-άτομα με νοθτικι αναπθρία και τον εκπαιδευτι τουσ  Accelerator (ισόγειο)      Σφνδεςμοσ Θεραπευτικισ Ιππαςίασ Ελλάδασ   Challedu  Μαργαρίτα, Εργαςτιρι Ειδικισ Αγωγισ  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-12:00 "Κυκλοφορϊ με Αςφάλεια",  Βιωματικι δράςθ κυκλοφοριακισ διαπαιδαγϊγθςθσ παιδιϊν   12:15-13:30 -“Εςφ, ξζρεισ τι να κάνεισ όταν…;”, Υποςτιριξθ ανκρϊπων ςε κίνδυνο μζςα ςτο ςπίτι -"8 Αλικειεσ & 3 Ψζμματα για τον Καρκίνο”, διαγωνιςμόσ με ζπακλο 5 διπλά ειςιτιρια για κινθματογράφο".  Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνοσ Μυλωνάσ"  Άγγιγμα Ηωισ  2        ΑΤΛΗ  (ισόγειο)  Ιδρυτικόσ Δωρθτισ      NGO FAIR – 2 ΧΡΟΝΙΑ HIGGS!  ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΩΝ  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-13:00 Ζκκεςθ Φωτογραφίασ Φιλαράκια Ελλάδασ - Best Buddies Greece   12:00-14:00 "Υιοκετιςτε ζνα αδζςποτο!" Dog's Voice   14:15-16:00 Καλλιτεχνικό δρϊμενο για παιδιά  Co-working space (1ος όροφος)      Παιδικι Πινακοκικθ Ελλάδοσ  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-12:30 "H Γοργόνα-γοργονίτςα", Παράςταςθ Θεάτρου Κοφκλασ   12:45-14:00 “Ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά προβλιματα ςτο περιβάλλον του αςκενι που πάςχει από καρκίνο”   14:15-15:45 "Ανακάλυψε τθν εμπειρία GIVMED: Ιςτορίεσ που δεν ξζρεισ!”   16:00-19:00 "Donors Speed Dating Event", Γνωριμία ΜΚΟ με χρθματοδότεσ (κλειςτι ςτο ευρφ κοινό)  Εικαςτικό Θζατρο Κοφκλασ "Πράςςειν Άλογα"   Σφλλογοσ "Νοςθλεία"   GIVMED  HIGGS  3          Ιδρυτικόσ Δωρθτισ      NGO FAIR – 2 ΧΡΟΝΙΑ HIGGS!  ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΩΝ  Events room (2ος όροφος)  ΕΚΔΗΛΩ΢Η ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢  11:00-11:30 "Γνωρίςτε το ΚΕΘΙΣ!", ομιλία και προβολι βίντεο  11:45-13:15 “Μάκετε για τον MOBILITY και το mobbing”, βιωματικι προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ τοξικϊν ςυμπεριφορϊν ςτο εργαςιακό περιβάλλον   13:30-14:50 -"Το γλυκόπικρο ταξίδι τθσ ςοκολάτασ", Ζκκεςθ φωτογραφίασ - "Θ ςκοτεινι πλευρά τθσ ςοκολάτασ", Προβολι ντοκιμαντζρ & ςυηιτθςθ για το δίκαιο εμπόριο   15:00-15:45 “The Tipping Point - Ο κόςμοσ ςτθν τάξθ ςου!”   16:00-19:00 "Donors Speed Dating Event", Γνωριμία ΜΚΟ με χρθματοδότεσ (κλειςτι ςτο ευρφ κοινό)      Κζντρο κεραπευτικισ Ιππαςιασ Σερρϊν   MOBILITY  Fair Trade Hellas  The Tipping Point  HIGGS  4   


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call